सन 2013-2014 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजावर विधानमंडळामध्ये चर्चा
Cash Management Project (CMP) या सुविधेद्वारे थेट आदात्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा करणेबाबत. दिनांक २२ जानेवारी २०१३