महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2012
२०१२-२०१३ मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या मार्च ,२०१३ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दिनांक ६/२/२०१३.
महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2012
विधान मंडळाच्या जुलै 2012 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2012 -2013 चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र
महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 6 जुलै 2012
महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 4 मे 2012
महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 9 नोव्हेंबर 2012
विधिमंडळाच्या डिसेंबर 2012 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2012-2013 चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र
महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 14 जानेवारी 2013
व्होट ऑन अकाऊटबाबत
वाहन चालकाचे अतिकालीक भत्त्याबाबत 18 जानेवारी 2013
योजनेत्तर योजनांचे प्रोफाईल संगणकावर नोंदविण्याबाबत दिनांक 8 फेब्रुवारी 2013
सन 2012-2013 वित्तीय वर्षाचे लेखे 31 मार्च रोजी सार्वजनिक सुटटी(रविवार) असल्याने दिनांक 30 मार्च 2013 रोजी बंद करण्याबाबत
वर्ष अखेर देयंकाचे नियोजनाबाबत दिनांक 13/03/2013