BEAMS  
(Since 2007-08)
Drop-Down Menu MIS DDO'S CORNER TEST MODE
D.D.O should enter thier bank account details by selecting maintenance menu in asst. login as per FD G.R. dated 4/01/2018 .Manual is available at BEAMS Homepage-Manual.GR is available at BEAMS Homepage-BEAMS Notices.
Budget Estimation, Allocation & Monitoring System is an online computerised system to distribute the budget and to authorize expenditure. As soon as the budget is released, the departments can allocate funds to their field officers through this system. All the expenditure is thereafter not only checked for budget availability before the bills can be submitted, but also the monthly cash flows are controlled against pre-determined targets. >>
कोषागारात देयक सादर केल्यापासून ५ कामाचे दिवसात त्याचे प्रदान अथवा आक्षेपित देयक आहरण व संवितरण अधिकारयांना न मिळाल्यास sendmail येथे क्लिक करून माहिती भरावी अथवा fax no ०२२-२२०२५२७९ येथे तक्रार नोंदवावी.
Mahakosh Test Mode
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या विविध बँक खात्यांमध्ये जमा असलेल्या शासकीय रकमेची माहिती मिळण्याकरिता अवललंबाव्याची कार्यपध्द्ती निश्चित करण्याबाबत . सन 2017-2018 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या डिसेंबर, 2017 चे (चौथे) हिवाळी अधिवेशन अर्थसंकल्पीय अंदाज 2018-19 आणि सुधारित अंदाज 2017-18 विधानमंडळाच्या जुलै, 2017 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2017-18 चे खचाचे पूरक विवरणपत्र विधानमंडळाच्या जुलै, 2017 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2017-2018 चे खचाचे पूरक विवरणपत्र सन 2017-18 मधील निधी वितरणाबाबत. विधानमंडळाच्या जुलै, २०१७ च्या अधिवेशनात सादर केलेले खर्चाचे पूरक विवरणपत्र (२०१७-१८) सन 2017-2018 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या जुलै, 2017 चे पावसाळी अधिवेशन सन 2017-18 मधील ननधी नितरणाबाबत महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक अधिनियम २०१७ महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2017 निधी वितरण... महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, 2017 आथिैक वर्षाअखेर सर्व मंत्रालयीन विभाग व कोषागारांना पाळावयाच्या सूचना (महत्वाचे) 31_03_२०१७ sub treasury payment of CMP सन 2016-17 मधील निधी वितरण /पुनर्विनियोजन प्रस्ताव....... आकस्मिकता निधीतून घेण्यात आलेल्या अग्रिम रकमांची भरपाई (मार्च, 2017 चे अधिवेशन) विधानमंडळाच्या मार्च, 2017 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2016-17 चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र..... सन 2017-18 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर अनुदानाच्या मागण्यांवर विधानमंडळामध्ये चर्चा अर्थसंकल्प नियमावलीतील पुनर्विनियोजनाचे अधिकार दिनांक 31 मार्च 2017 पर्यंत वित्त/नियोजन विभागाचे सहमतीने वापरणेबाबत विधानमंडळाच्या मार्च, 2017 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2016-17 चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2016.निधी वितरण. महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2016.विधी वितरण. सन 2009-2010, 2010-2011 व 2011-2012 या वर्षांचे अधिक खर्च नियमानुकूल करणे डिसेंबर,2016 चे (नागपूर) हिवाळी अधिवेशन सन 2016-2017 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या मार्च, 2017 चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गौणशीर्ष 800 इतर जमा /खर्च याच्या वापराबाबत. सन 2016-2017 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या डिसेंबर, 2016 चे हिवाळी अधिवेशन विधानमंडळ जुलै, 2016 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2016-17 चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र....... Operational Manual for drawing bills through BEAMS for DIC / Revised Seed Money Scheme loans विधानमंडळाच्या जुलै, 2016 च्या अधिवेशनात सादर केलेले खर्चाचे पूरक विवरण पत्र (सन2016-17) सन 2016-17 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या जुलै, 2016 चे पावसाळी अधिवेशन सन 2016-2017 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या जुलै, 2016 चे पावसाळी अधिवेशन महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०१६ निधी वितरण महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2016 निधी वितरण महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, 2016 आर्थिक वर्षाअखेर सर्व मंत्रालयीन विभाग व कोषागारांना पाळावयाच्या सूचना आर्थिक वर्षांअखेर (२०१५-२०१६) सर्व मंत्रालयीन विभाग व कोषागारांना पाळावयाच्या सूचना सन 2015-16 मधील निधी वितरण / पुनर्विनियोजन प्रस्ताव 2016-17 च्या अर्थसंकल्पावरील विधानमंडळामध्ये चर्चा सन 2016-17 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर अनुदानाच्या मागण्यांवर विधानमंडळामध्ये चर्चा वैयक्तिक कर्ज वितरणाच्या देयकाचे प्राधिकार पत्र 08-Loans to individual या देयक उपप्रकारातुन तयार करण्याबाबत व सदर देयके देयके Without Repayment Schedule पारित करणेबाबत अर्थसंकल्प नियमावलीतील पुनर्विनियोजनाचे अधिकार दिनांक 31 मार्च, 2016 पर्यंत स्थगित करण्याबाबत विधानमंडळाच्या मार्च, 2016 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2015-16 चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक-2015 (निधी वितरण) 2015-2016 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या मार्च, 2016 चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन. 2015-2016 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या मार्च, 2016 चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन. 2015-16 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या मार्च 2016 चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2015, निधी वितरण (केद्रपुरस्कृत योजनांसाठी) महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2015, निधी वितरण निधी वितरण- पुरक मागणी (डिसेंबर-2015) निधी वितरण- पुरवणी मागणी(डिसेंबर2015) डिसेंबर, 2015 चे हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्या. महाराष्ट्र (व्दितीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, 2015 निधी वितरण पुरवणी विनियोजन विधेयक- जुलै 2015. महाराष्ट्र विनियोेजन अधिनियम,2015 निधी वितरणाबाबत महाराष्ट्र विनियोेजन अधिनियम,2015 निधी वितरणाबाबत ( एप्रिल ते नोव्हेंबर) पुरवणी मागणी जुलै, 2015 वेळापत्रक विनियोजन अधिनियम 2015 विनियोजन अधिनियम 2015 पुरवणी विनियोजन विधेयक मार्च 2015 पुनर्विनियोजनाचे अधिकार स्थगित करणेबाबत. अर्थसंकल्पीत निधी वितरीत करणे. पुरवणी मागणी सन मार्च 2015-16 साठी वेळापत्रक पुरवणी मागणी डिसेंबर 2014 विनियोजन विधेयक 2 जानेवारी 2015 पुरवणी विनियोजन विधेयक 01 जानेवारी 2015 सन 2014-15 मधील डिसेंबर, 2014 चे हिवाळी अधिवेशन मधील पुरक मागण्या सन 2014-15 मधील डिसेंबर, 2014 चे हिवाळी अधिवेशन मधील पूरक मागण्या सन 2014-15 च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे वितरण (पुरक मागण्यांसह)...दि. 13 ऑगस्ट, 2014 विनियोजन अधिनियम 28 जुलै 2014 पुरक विनियोजन अधिनियम 04 जुलै 2014 महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम 1 जुलै, 2014 महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान)29 एप्रिल 2014 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2014-15 योजनेत्तर (Non Plan) वैधानिक विकास मंडळ निहाय प्रत्यक्ष खर्च हा अविभाज्य भागासह विधानमंडळास सादर करणेबाबत.. अतिरिक्त अर्थसंकल्प महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान-2014) विभागांकडील बांधकामाचा निधी ‘8443-नागरी ठेवी खाली ठेव’ म्हणून ठेवण्यास प्रतिबंध क्रणे बाबत. अतिरिक्त अर्थसंकल्प 2014-15 खर्चाच्या नविन बाबींचा समावेश करणे. महाराष्ट्र विनियोजन(लेखानुदान)अधिनियम,2014 पुरवणी विनियोजन विधेयक, 4 मार्च 2014 आकस्मिकता निधी अग्रिम भरपाई(फ़ेब्रुवारी 2014) पुरवणी मागण्या फ़ेब्रुवारी,2014 महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक जानेवारी 13.01.2014 सन 2013-14 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या जुलै, 2013 चे पावसाळी अधिवेशन Cash Management Project (CMP) या सुविधेद्वारे थेट आदात्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा करणेबाबत. दिनांक २२ जानेवारी २०१३ सन 2013-14 च्या विनियोजन अनुसूची मधील रकमांचे वाटप पूरक मागण्यांच्या रकमांचे वाटप करण्याबाबत सूचना पुनर्विनियोजनाचे अधिकार मा्र्च, २०१३ पर्यंत स्थगित करण्याबाबत. योजनेत्तर योजनांचे प्रोफाईल संगणकावर नोंदविण्याबाबत दिनांक 8 फेब्रुवारी 2013 वाहन चालकांचे अतिकालीक भत्त्याबाबत दिनांक 18/01/2013 अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवरील (बीम्स) जमेच्या नविन संकेतांकांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधेबाबत . विभागांनी लेखानुदान भरण्यासाठी अनुसरावायाची कार्यपद्धती जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी १०० टक्के अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करून देणेबाबत. -शा.प. म.वि.वि.२०११-दि.०५ मार्च २०१२ अंतर्गत ९० टक्के तरतुदी उपलब्ध करून देणेबाबत. विशिष्ट तपशीलवार शिर्षाकरिता ८५ टक्के पर्यन्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांना वित्त विभागाची मान्यता आवश्यक नसल्याबाबत स्थानिक आमदार विकास निधी व वार्षिक योजनांच्या खर्चाबाबत एक हजार पर्यंतची देयके कोषागारात सादर न करण्याबाबत देयक प्राधिकारपत्राचा वैधता कालावधी शुद्धी पत्रक पासवर्डसंबंधी महत्वाची सूचना विधान मंडळाच्या सदस्यांची देयके अवितरीत अनुदानातून पारीत करणेबाबत
महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम 2015 निधी वितरणाबाबत महाराष्ट्र (व्दितीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम,2015, निधी वितरण. Vimachatra Enrollment and Renewa सेवार्थ प्रणालीतून वेतन देयके संस्करीत करण्याबाबत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना NPS करिता डीडीओ रजिस्ट्रेशन क्रमांक प्राप्त होण्यासाठी करावयाची कार्यवाही. Important Notice for National Pension Scheme (NPS) Important circular for National Pension Scheme.(NPS) E-Tendar Notice GPF Notice शेवटची संधी 54 वी महाराष्ट्र लेखा लिपिक जानेवारी 2014 परीक्षा परिपत्रक व्हेईकल ट्रेकिंग सिस्टीम ची (VTS) माहिती भरण्यासाठी येथे क्लिक करा. पतपत्र धनादेश (LOC) नोंदविण्यासंबधित सुधारित निर्देश उदभवलेल्या आकस्मिक परिस्थितीत मंत्रालयीन विभागाकरिता वेतन आहरण तसेच ईतर खर्चासाठी करावयाच्या उपाययोजना नवीन निवृत्तीवेतन प्रणालीबाबत सूचना Tech Saturday in YASHADA अंतिम वेतन प्रम आधार युआयडी योजनेबाबत महत्वाची सूचना प्रलंबित देयकांची स्तिथी पाहण्याची सुविधा. संक्षिप्त देयकांबाबत महत्वाची सूचना सेवार्थ प्रणालीतून वेतन देयके सादर करणेबाबत सुचना दि. २०.११.२०१०