BEAMS  
(Since 2007-08)(M)
Drop-Down Menu MIS DDO'S CORNER TEST MODE IPLA Tooltip text
Mahakosh Test Mode
सन 2022-2023 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या डिसेंबर, 2022 चे चतुर्थ (हिवाळी) अधिवेशन. शुध्दीपत्र - अअं 202३-2४ आणि सुअं 2022-23 कार्यक्रम अंदाजपत्रके सन 20२३-20२४ अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४ आणि सुधारित अंदाज २०२२-२३ विधान मंडळाच्या ऑगस्ट, 2022 अधिवेशनात सादर केलेले सन 2022 23 चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र सन 2022-2023 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या जुलै, 2022 चे दुसरे (पावसाळी) अधिवेशन महाराष्ट्र विनिजन अधिनियमयम 2022 निधी वितरण मार्च 2022 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2021 22 चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र तसेच सन 2021 22 मधील निधी वितरण. सन 2021-2022 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या सन 2021-2022 मधील निधी वितरण सन २०२१-२०२२ मधील निधी वितरण कोविड १९ च्या महामारीमुळे सन २०२1-२2 या वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत कार्यक्रम अंदाजपत्रके 20२२-20२३ तयार करणे व मुद्रण करण्याबाबत. कोविड १९ महामारीमुळे सन २०२1-२2 या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022 -23 आणि सुधारित अंदाज 2021-22 अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 आणि सुधारित अंदाज 2021-22 कोव्हिड १९ च्या महामारी मुळे सन 2021 22 या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत कोव्हिड १९ च्या महामारी मुळे सन 2019 22 या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत विधानमंडळाच्या जुलै २०२१ च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन २०२१-२०२२ चे खर्चाचे विवरणपत्र कोविड १९ च्या महामारीमुळे सन २०२1-२2 या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत सन २०२१-२२ मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या जुलै २०२१चे अधिवेशन महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2021 निधी वितरण...(तात्पुरती व्यवस्था) मार्च, 2021 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2020-21 चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र तसेच सन 2020-21 मधील निधी वितरण कोविड-19 च्या संसर्गजन्य रोगामध्ये सन 2020-21 या वित्तीय वर्षात अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत (शुध्दीपत्रक-9). सन 2020-2021 मधील खर्चाच्या पूरक म अर्थसंकल्पीय अंदाज 2021-22 आणि सुधारित अंदाज 2020-21. सन 2020-2021 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या ऑगस्ट 2020 चे अधिवेशन. कोविड-19 च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन 2020-21 या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत महाराष्ट्र विवनयोजन अधिनियम, 2020 निधी वितरण...(तात्पुरती व्यवस्था), दि. 16.04.2020 महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2020 निधी वितरण ( तात्पुरती व्यवस्था) परिपत्रक दि.20/03/2020 सन 2019-2020 मधील मधील निधी वितरण पुनर्विननर्योजन प्रस्ताव विधानमंडळाच्या फेब्रुवारी, 2020 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2019-2020 चे खर्चाचे विवरणपत्र विधानमंडळाच्या डिसेंबर,2019 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2019-2020 चे खचाचे पुरक विवरण सन 2019 2020 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या जून 2019 चे अधिवेशन महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम 2019 आगामी लोकसभा निवडणूक - 2019 आदर्श आचार संहितेच्याअंमलबजावणीबाबत सन 2018-2019 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या नोव्हेंबर, 2018 चे अधिवेशन (हिवाळी). विधानमंडळाच्या जुलै २०१८ च्या अवधिवेशनात सादर केलेले २०१८-२०१९ चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र सन 2018-2019 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या जुलै, 2018 चे अधिवेशन (पावसाळी) Procedure of Negative Cash Flow carry Forward आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या विविध बँक खात्यांमध्ये जमा असलेल्या शासकीय रकमेची माहिती मिळण्याकरिता अवललंबाव्याची कार्यपध्द्ती निश्चित करण्याबाबत . योजनेत्तर (Non Plan) वैधानिक विकास मंडळ निहाय प्रत्यक्ष खर्च हा अविभाज्य भागासह विधानमंडळास सादर करणेबाबत.. Cash Management Project (CMP) या सुविधेद्वारे थेट आदात्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा करणेबाबत. दिनांक २२ जानेवारी २०१३ योजनेत्तर योजनांचे प्रोफाईल संगणकावर नोंदविण्याबाबत 8 फेब्रुवारी 2013 वाहन चालकांचे अतिकालीक भत्त्याबाबत दिनांक 18/01/2013 अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवरील (बीम्स) जमेच्या नविन संकेतांकांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधेबाबत . विभागांनी लेखानुदान भरण्यासाठी अनुसरावायाची कार्यपद्धती एक हजार पर्यंतची देयके कोषागारात सादर न करण्याबाबत देयक प्राधिकारपत्राचा वैधता कालावधी शुद्धी पत्रक पासवर्डसंबंधी महत्वाची सूचना विधान मंडळाच्या सदस्यांची देयके अवितरीत अनुदानातून पारीत करणेबाबत