BEAMS  
(Since 2007-08))(M)
Drop-Down Menu MIS DDO'S CORNER TEST MODE
सन 2015 मधील बदली आदेशांस अनुसरुन कार्यमुक्‍त होवूनही बदलीच्या पदावर रुजू न झालेल्या महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेमधील अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती ही अनधिकृत अनुपस्थिती व सेवा खंड समजून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. विस्तृत नोटीस महाकोषवर नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे
Budget Estimation, Allocation & Monitoring System is an online computerised system to distribute the budget and to authorize expenditure. As soon as the budget is released, the departments can allocate funds to their field officers through this system. All the expenditure is thereafter not only checked for budget availability before the bills can be submitted, but also the monthly cash flows are controlled against pre-determined targets. >>
कोषागारात देयक सादर केल्यापासून ५ कामाचे दिवसात त्याचे प्रदान अथवा आक्षेपित देयक आहरण व संवितरण अधिकारयांना न मिळाल्यास sendmail येथे क्लिक करून माहिती भरावी अथवा fax no ०२२-२२०२५२७९ येथे तक्रार नोंदवावी.
Mahakosh Test Mode
महाराष्ट्र विनियोेजन अधिनियम,2015 निधी वितरणाबाबत महाराष्ट्र विनियोेजन अधिनियम,2015 निधी वितरणाबाबत ( एप्रिल ते नोव्हेंबर) पुरवणी मागणी जुलै, 2015 वेळापत्रक विनियोजन अधिनियम 2015 विनियोजन अधिनियम 2015 पुरवणी विनियोजन विधेयक मार्च 2015 पुनर्विनियोजनाचे अधिकार स्थगित करणेबाबत. अर्थसंकल्पीत निधी वितरीत करणे. पुरवणी मागणी सन मार्च 2015-16 साठी वेळापत्रक पुरवणी मागणी डिसेंबर 2014 विनियोजन विधेयक 2 जानेवारी 2015 पुरवणी विनियोजन विधेयक 01 जानेवारी 2015 सन 2014-15 मधील डिसेंबर, 2014 चे हिवाळी अधिवेशन मधील पुरक मागण्या सन 2014-15 मधील डिसेंबर, 2014 चे हिवाळी अधिवेशन मधील पूरक मागण्या सन 2014-15 च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे वितरण (पुरक मागण्यांसह)...दि. 13 ऑगस्ट, 2014 विनियोजन अधिनियम 28 जुलै 2014 पुरक विनियोजन अधिनियम 04 जुलै 2014 महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम 1 जुलै, 2014 महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान)29 एप्रिल 2014 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2014-15 योजनेत्तर (Non Plan) वैधानिक विकास मंडळ निहाय प्रत्यक्ष खर्च हा अविभाज्य भागासह विधानमंडळास सादर अतिरिक्त अर्थसंकल्प 2014-15 खर्चाच्या नविन बाबींचा समावेश करणे (पुरकपत्र) महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान-2014) विभागांकडील बांधकामाचा निधी ‘8443-नागरी ठेवी खाली ठेव’ म्हणून ठेवण्यास प्रतिबंध क्रणे बाबत. अतिरिक्त अर्थसंकल्प 2014-15 खर्चाच्या नविन बाबींचा समावेश करणे. महाराष्ट्र विनियोजन(लेखानुदान)अधिनियम,2014 पुरवणी विनियोजन विधेयक, 4 मार्च 2014 आकस्मिकता निधी अग्रिम भरपाई(फ़ेब्रुवारी 2014) पुरवणी मागण्या फ़ेब्रुवारी,2014 महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक जानेवारी 13.01.2014 सन 2013-14 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या जुलै, 2013 चे पावसाळी अधिवेशन Cash Management Project (CMP) या सुविधेद्वारे थेट आदात्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा करणेबाबत. दिनांक २२ जानेवारी २०१३ सन 2013-14 च्या विनियोजन अनुसूची मधील रकमांचे वाटप पूरक मागण्यांच्या रकमांचे वाटप करण्याबाबत सूचना पुनर्विनियोजनाचे अधिकार मा्र्च, २०१३ पर्यंत स्थगित करण्याबाबत. योजनेत्तर योजनांचे प्रोफाईल संगणकावर नोंदविण्याबाबत दिनांक 8 फेब्रुवारी 2013 वाहन चालकांचे अतिकालीक भत्त्याबाबत दिनांक 18/01/2013 अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवरील (बीम्स) जमेच्या नविन संकेतांकांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधेबाबत . विभागांनी लेखानुदान भरण्यासाठी अनुसरावायाची कार्यपद्धती जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी १०० टक्के अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करून देणेबाबत. -शा.प. म.वि.वि.२०११-दि.०५ मार्च २०१२ अंतर्गत ९० टक्के तरतुदी उपलब्ध करून देणेबाबत. विशिष्ट तपशीलवार शिर्षाकरिता ८५ टक्के पर्यन्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांना वित्त विभागाची मान्यता आवश्यक नसल्याबाबत स्थानिक आमदार विकास निधी व वार्षिक योजनांच्या खर्चाबाबत एक हजार पर्यंतची देयके कोषागारात सादर न करण्याबाबत देयक प्राधिकारपत्राचा वैधता कालावधी शुद्धी पत्रक पासवर्डसंबंधी महत्वाची सूचना विधान मंडळाच्या सदस्यांची देयके अवितरीत अनुदानातून पारीत करणेबाबत
Vimachatra Enrollment and Renewa सेवार्थ प्रणालीतून वेतन देयके संस्करीत करण्याबाबत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना NPS करिता डीडीओ रजिस्ट्रेशन क्रमांक प्राप्त होण्यासाठी करावयाची कार्यवाही. Important Notice for National Pension Scheme (NPS) Important circular for National Pension Scheme.(NPS) E-Tendar Notice GPF Notice शेवटची संधी 54 वी महाराष्ट्र लेखा लिपिक जानेवारी 2014 परीक्षा परिपत्रक व्हेईकल ट्रेकिंग सिस्टीम ची (VTS) माहिती भरण्यासाठी येथे क्लिक करा. पतपत्र धनादेश (LOC) नोंदविण्यासंबधित सुधारित निर्देश उदभवलेल्या आकस्मिक परिस्थितीत मंत्रालयीन विभागाकरिता वेतन आहरण तसेच ईतर खर्चासाठी करावयाच्या उपाययोजना नवीन निवृत्तीवेतन प्रणालीबाबत सूचना Tech Saturday in YASHADA अंतिम वेतन प्रमाणपत्राबाबत आधार युआयडी योजनेबाबत महत्वाची सूचना प्रलंबित देयकांची स्तिथी पाहण्याची सुविधा. संक्षिप्त देयकांबाबत महत्वाची सूचना सेवार्थ प्रणालीतून वेतन देयके सादर करणेबाबत सुचना दि. २०.११.२०१०