१३. विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशनिहाय तपशीलवार खर्च (कार्यक्रम / अनिवार्य)
13. Vidarbha,Marathwada,Rest of Maharashtra Regionwise Detailed Expenditure (Scheme/ Committed)
   
वार्षिक कार्यक्रम खर्च -2022-2023 / ANNUAL SCHEME EXPENDITURE - 2022-2023
वार्षिक अनिवार्य खर्च -2022-2023 / ANNUAL COMMITTED EXPENDITURE 2022-2023