१३. विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशनिहाय तपशीलवार खर्च (कार्यक्रम / अनिवार्य)
13. Vidarbha,Marathwada,Rest of Maharashtra Regionwise Detailed Expenditure (Scheme/ Committed)
   
वार्षिक कार्यक्रम खर्च -2021-2022 / ANNUAL SCHEME EXPENDITURE - 2021-2022
वार्षिक अनिवार्य खर्च -2021-2022 / ANNUAL COMMITTED EXPENDITURE 2021-2022