New Document
 Maharashtra Gov

    Budget Estimation, Allocation & Monitoring System

Finance Department, Government of Maharashtra
BEAMS
(Since 2007-08)(M)        
Drop-Down Menu
MAHAKOSH MIS DDO'S CORNER TEST MODE
* Sign In *
User ID :
Ass.UserID :
Password :
Captcha : Captcha image Refresh
Enter Code :
          
पासवर्ड विसरला ?Click Here
Basic Information
बीम्स प्रणालीवर सन 2014-2015 चे लेखानुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
LIVE MODE

              Budget Estimation, Allocation & Monitoring System is an online computerised system to distribute the budget and to authorize expenditure. As soon as the budget is released, the departments can allocate funds to their field officers through this system. All the expenditure is thereafter not only checked for budget availability before the bills can be submitted, but also the monthly cash flows are controlled against pre-determined targets. This system permits the re-appropriation of funds within the prescribed limits and allows withdrawal/surrender of budget grants. The system provides limited facility to modify cash flows.

              MIS section gives various reports on budget authorizations, cash flows, fund transfer transactions and authorization slips generated. For reports on expenditure/receipt data from Treasury Net, please login to Koshwahini. This will give more realistic picture of actual expenditure and bills in process.

कोषागारात देयक सादर केल्यापासून ५ कामाचे दिवसात त्याचे प्रदान अथवा आक्षेपित देयक आहरण व संवितरण अधिकारयांना न मिळाल्यास sendmail येथे क्लिक करून माहिती भरावी अथवा fax no ०२२-२२०२५२७९ येथे तक्रार नोंदवावी.

For Regionwise Contact Please click on Helpdesk. devteam.beams@mahakosh.in

Site best viewed in Microsoft Internet Explorer 7.0+ in 1024x768 resolution.

* NOTICES FOR BEAMS *
महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान-2014)
विभागांकडील बांधकामाचा निधी ‘8443-नागरी ठेवी खाली ठेव’ म्हणून ठेवण्यास प्रतिबंध क्रणे बाबत.
अतिरिक्त अर्थसंकल्प 2014-15 खर्चाच्या नविन बाबींचा समावेश करणे.
महाराष्ट्र विनियोजन(लेखानुदान)अधिनियम,2014
आर्थिक वर्षा अखेर सर्व मंत्रालयीन विभाग व कोषागारांना पाळावयाच्या सुचना
पुरवणी विनियोजन विधेयक, 4 मार्च 2014
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व कोषागारांनी सन 2013-14 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पाळावयाच्या सूचना
आकस्मिकता निधी अग्रिम भरपाई(फ़ेब्रुवारी 2014)
पुरवणी मागण्या फ़ेब्रुवारी,2014
महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक जानेवारी 13.01.2014
डिसेंबर 2013 पुरवणी मागणी निधी वितरणाबाबत..
सन 2013-2014 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या डिसेंबर 2013 चे हिवाळी अधिवेशन दिनांक 10/10/2013
पुरवणी विनियोजन अधिनियम जुलै, 2013
बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होण्याबाबत दिनांक १७/०७/२०१३
सन 2013-14 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या जुलै, 2013 चे पावसाळी अधिवेशन
महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2013 निधी वितरण 25.04.2013
Cash Management Project (CMP) या सुविधेद्वारे थेट आदात्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा करणेबाबत. दिनांक २२ जानेवारी २०१३
आर्थिक वर्ष अखेर सर्व मंत्रालयीन विभागांनी व कोषागारांनी पाळावयाच्या सूचना. दिनांक ३१ मार्च २०१३ रोजी कोषागारे सुरु ठेवण्याबाबत. दिनांक ३० मार्च २०१३ चे पत्र
योजनांतर्गत व योजनेतर तरतूदींचे पुनर्विनियोजन करण्यास स्थगिती देणेबाबत
सन 2013-14 च्या विनियोजन अनुसूची मधील रकमांचे वाटप
पूरक मागण्यांच्या रकमांचे वाटप करण्याबाबत सूचना
आर्थिक वर्षाअखेर सर्व मंत्रालयीन विभाग व कोषागारांना पाळावयाच्या सूचना दिनांक 28/03/2013
विधानमंडळाच्या मार्च, 2013 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2012-13 चे खर्चाचे पुरक विवरणपत्र
सन 2013-2014 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजावर विधानमंडळामध्ये चर्चा
वर्ष अखेर देयंकाचे नियोजनाबाबत दिनांक 13/03/2013
पुनर्विनियोजनाचे अधिकार मा्र्च, २०१३ पर्यंत स्थगित करण्याबाबत.
महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2012 दिनांक 22 फेब्रुवारी 2013
सन 2012-2013 वित्तीय वर्षाचे लेखे 31 मार्च रोजी सार्वजनिक सुटटी(रविवार) असल्याने दिनांक 30 मार्च 2013 रोजी बंद करण्याबाबत
योजनेत्तर योजनांचे प्रोफाईल संगणकावर नोंदविण्याबाबत दिनांक 8 फेब्रुवारी 2013
२०१२-२०१३ मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या मार्च ,२०१३ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दिनांक ६/२/२०१३.
मासिक विवरणपत्रानुसारचा निधी एप्रिल ते फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये पुढे/मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात येत आहे.
वाहन चालकांचे अतिकालीक भत्त्याबाबत दिनांक 18/01/2013
महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2012 दिनांक 04 मे 2012
महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2012 दिनांक 14 जानेवारी 2013
विधानमंडळाच्या डिसेंबर, २०१२ च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन २०१२-१३ चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक २७-डिसेंबर, २०१२
महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक , ०९/११/२०१२
२०१२-२०१३ मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या डिसेंबर , २०१२(नागपूर) अधिवेशन.
अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवरील (बीम्स) जमेच्या नविन संकेतांकांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधेबाबत .
विधान मंडळाच्या जुलै २०१२ च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन २०१२-२०१३ चे खर्चाचे पूरक विवरण पत्र
महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक,2012 06/07/2012
विभागांनी लेखानुदान भरण्यासाठी अनुसरावायाची कार्यपद्धती
महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०१२
जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी १०० टक्के अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करून देणेबाबत.
माहे मार्च पेड़ इन एप्रिलच्या वेतन देयकासाठी बीम्सवर देयक प्राधिकार पत्र काढण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था दिनांक २१ मार्च २०१२ पासून उपलब्ध होईल.
मार्च २०१२ अखेर देयकांची संख्या नियंत्रित करण्याबाबत
-शा.प. म.वि.वि.२०११-दि.०५ मार्च २०१२ अंतर्गत ९० टक्के तरतुदी उपलब्ध करून देणेबाबत.
विशिष्ट तपशीलवार शिर्षाकरिता ८५ टक्के पर्यन्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत
विशिष्ट तपशीलवार शिर्षांकारिता उर्वरित २५ टक्के निधी वितरीत करण्याबाबत
ज्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी कोषागारात देयके पारित झाली असताना देयक प्राधिकर पत्र रद्द केली आहेत त्यांनी Undo Restore मेनूमधून ती देयक प्राधिकर पत्र पुनर्जीवित करावीत.
विधानमंडळच्या डिसेंबर,२०११ च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन २०११-२०१२ चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र .
माहे एप्रिल पासूनचा मासिक रोख निधी मार्च २०१२ पर्यंत पुढे ओढून घेता येईल याची कृपया नोंद घ्यावी.
महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक २०११ दिनाक ६.५.२०११ मध्ये सुधारणा दिनांक २१.९.२०११
आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांना वित्त विभागाची मान्यता आवश्यक नसल्याबाबत
स्थानिक आमदार विकास निधी व वार्षिक योजनांच्या खर्चाबाबत
विधानमंडळाच्या जुलै २०११ च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन २०११-२०१२ चे खर्चाचे पूरक विवरण पत्र
सन २०११-१२ चे अनुदान वितरणाबाबतचे विधेयक
एक हजार पर्यंतची देयके कोषागारात सादर न करण्याबाबत
महत्वाची सूचना
देयक प्राधिकारपत्राचा वैधता कालावधी शुद्धी पत्रक
पासवर्डसंबंधी महत्वाची सूचना
डिसेंबर २०१० च्या खर्चाच्या पूरक विवरण पत्राबाबत
महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१० ऑक्टोबर २०१० ते मार्च २०११ या साठी सूचना
माहे एप्रिल २०१० पासूनची अखर्चित रक्कम माहे सप्टेंबर २०१० पर्यंत पुढे ओढून घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
विधान मंडळाच्या सदस्यांची देयके अवितरीत अनुदानातून पारीत करणेबाबत

CMP_SBI प्रदान प्रणाली
* OTHER NOTICES *
E-Tendar Notice
GPF Notice
शेवटची संधी 54 वी महाराष्ट्र लेखा लिपिक जानेवारी 2014 परीक्षा परिपत्रक
व्हेईकल ट्रेकिंग सिस्टीम ची (VTS) माहिती भरण्यासाठी येथे क्लिक करा.
सेवार्थ वेतन देयाकाबाबत महत्वाची सूचना २१-९-२०१२
पतपत्र धनादेश (LOC) नोंदविण्यासंबधित सुधारित निर्देश
उदभवलेल्या आकस्मिक परिस्थितीत मंत्रालयीन विभागाकरिता वेतन आहरण तसेच ईतर खर्चासाठी करावयाच्या उपाययोजना
Sevaarth Notice 6 Dated 25_05_2012
Sevaarth Notice 5 Dated 25_05_2012
Sevaarth Notice:4
Sevaarth Notice:3
Sevaarth Notice:2
Sevaarth Notice:1
सेवार्थ प्रणालीविषयक महत्वाची सूचना
नवीन निवृत्तीवेतन प्रणालीबाबत सूचना
नवीन सेवार्थ प्रणालीबाबत सूचना
Tech Saturday in YASHADA
अंतिम वेतन प्रमाणपत्राबाबत
आधार युआयडी योजनेबाबत महत्वाची सूचना
प्रलंबित देयकांची स्तिथी पाहण्याची सुविधा.
संक्षिप्त देयकांबाबत महत्वाची सूचना
सेवार्थ प्रणालीतून वेतन देयके सादर करणेबाबत सुचना दि. २०.११.२०१०
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे TDS कपातीबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी e-tutorial.
For Better Performance Download latest version of Internet Explorer